Nordicc Policy

Nordicc AB säljer, marknadsför och levererar miljöbesparande produkter för lastbilsindustri samt olika produkter inom entreprenad och grönyteskötsel.

Detta gör vi i enlighet med våra intressenters krav och förväntningar.

Affärsidé
– att tillhandahålla produkter och lösningar som spar miljön och gagnar våra kunders ekonomi och arbetsmiljö.

Vision
I vår vision ser vi oss som det företag som är den huvudsakliga källan i innovativ lastbilsaerodynamik och entreprenadutrustning i Skandinavien.
Vi strävar efter att ha en säker och glad arbetsmiljö, med en utmanande och kulturdriven struktur.

Värderingar
Vi är en dynamisk och teamdriven familjeorganisation.
Vår värdegrund bygger på:

 • Förtroende
 • Ärlighet
 • Integritet
 • Kvalitet
 • Bästa kundrelationer

Vi skall:

 • följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.
 • regelbundet utvärdera och ständigt förbättra vårt ledningssystem.
 • följa upp, mäta och utvärdera samt förbättra våra miljö- och kvalitetsaktiviteter mot uppsatta mål.
 • ha ett arbetsmiljöansvar för alla i företaget och medverka till fysisk, psykisk och socialt god arbetsmiljö samt verka för god jämställdhet.
 • motivera, informera och höja medarbetarnas kompetens i miljö, arbetsmiljö, och kvalitetsfrågor så att arbetsuppgifterna utförs och uppfyller kraven inom verksamheten.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning för vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat.

Kvalitet

 • Vårt ledningssystem bygger på ansvar, tydlighet, samråd och erfarenhetsåterföring.
  Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter samt ha rätt kompetens för att tillgodose intressenters krav och förväntningar.
 • Våra produkter skall ha hög kvalitet, vara driftsäkra och långsiktigt kostnadseffektiva.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar för att leverera produkter i rätt tid, ligga i framkant vad gäller ny teknik och att ha produkter och tjänster med bättre kvalitet än våra kollegor i branschen.
 • Vi skall genom målstyrning, dokumenterade rutiner och väl utvecklat samarbete med leverantörer sträva efter en nollvision avseende reklamationer och felhanteringar.

Miljö
Nordicc AB skall värna om miljön och minska negativ miljöpåverkan genom att:

 • verka för användning av förnyelsebara råvaror och miljövänliga säkra tillverkningsprocesser hos våra leverantörer.
 • våra produkter skall ha låg miljöpåverkan
 • ständigt söka efter nya miljöanpassade alternativ till våra kunder
 • saluföra bränslebesparande produkter till lastbilar
 • aktivt arbeta för att minska den totala mängden avfall
 • ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt.
 • ständigt öka vår kunskap om miljön och hur vi kan förebygga föroreningar och utsläpp genom aktiva val i daglig verksamhet
 • varje medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljö

 • Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt.
 • Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.
 • Varje medarbetare skall ha tillräcklig kunskap för att utföra de sysslor man åläggs
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador samt minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro.