Försäljningsvillkor

Förhoppningen är att detta dokument ska underlätta vårt samarbete samt minska risken för missförstånd och felaktigheter. Villkoren i dokumentet gäller för alla avtal, beställningar, offerter och leveranser från Nordicc. Villkor som strider mot dessa riktlinjer gäller endast om de skriftligen och uttryckligen har accepterats av Nordicc.

Offerter/anbud
Offerter och anbud från Nordicc är gällande under en period om trettio (30) dagar från utfärdande.

Beställningar
Beställningar av våra produkter görs helst via e-post (order@nordicc.se). Om ni hellre vill kan ni kontakta oss på telefon 0372-129 99. Er beställning blir bindande i och med att vi skickar en orderbekräftelse via e-post. Vi bekräftar som regel er beställningen inom 24 timmar (vardagar).  

Leverans
För lagerprodukter gäller under normala förhållanden en leveranstid om 2-3 vardagar. För andra produkter gäller den leveranstid som framgår av orderbekräftelsen. Angivna leveranstider är indikativa och vi friskriver oss från eventuellt ansvar för dröjsmål. Överskrids angiven leveranstid med mer än tre (3) veckor har ni dock rätt att häva köpet. Produkter får som regel avbeställas efter överenskommelse med Nordicc. Produkterna levereras i standardemballage. Leveranser inom Sverige sker CPT, er adress (INCOTERMS 2010).

Priser
Priset för produkterna följer av Nordiccs vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdeskatt. Priserna innefattar standardemballage men inte transport.

Betalning
Har ni beviljats kredit är betalningstiden trettio (30) dagar. Avser beställningen en produkt som inte ingår i vårt ordinarie sortiment, förbehåller vi oss rätten att kräva delbetalning före leverans. Vi förbehåller oss vidare rätten att närhelst kräva att ni ställer säkerhet för betalningen eller erlägger betalning förskottsvis.

Om det blir fel
Vid leverans ska ni undersöka produkten och omedelbart anmäla eventuella transportskador till speditören. Är skadan inte omedelbart upptäckbar (dold) ska den anmälas till speditören inom åtta (8) dagar från leveranstillfället. Andra fel och brister ska meddelas Nordicc snarast efter det att felet har upptäckts (eller borde ha upptäckts). Förekommande skador och brister ska dokumenteras med foton. Nordicc garanterar under en period om tolv (12) månader räknat från leverans att våra produkter är fria från konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Vi ansvarar inte för fel som uppkommer genom felaktig montering, användning eller onormalt slitage. Vid fel levereras felfri produkt alternativt krediteras ni ett belopp motsvarande fakturavärdet av den felaktiga produkten. Därutöver har Nordicc inget som helst ansvar för fel eller brister, såsom direkta eller indirekta kostnader som uppkommer till följd av stillestånd, montering, demontering eller lackering. 

Rättigheter
Utformningen och konstruktionen av våra produkter är värdefulla tillgångar för oss och våra underleverantörer. För att kunna fortsätta och utveckla vårt sortiment är det därför viktigt att vi får bibehålla de rättigheter som är knutna till våra produkter. Det innebär bland annat att i de fall vi anpassar en befintlig eller utvecklar en helt ny produkt, tillhör eventuella rättigheter till produkten Nordicc. Genom att acceptera dessa riktlinjer förbinder ni er att utan begränsning i tid respektera dessa rättigheter och att inte vare sig direkt eller indirekt medverka till att kopiera produkternas design och konstruktion.

Ägande- och återtaganderättsförbehåll
Produkterna förblir Nordiccs egendom till dess de blivit till fullo betalda, i den utsträckning sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Nordicc har vidare rätt att återta produkter vid bristande betalning.

_________________

Riktlinjerna/villkoren ingår som del av alla avtal vi ingår liksom beställningar, offerter och leveranser som rör Nordiccs produkter.

Utskriftsvänlig version i PDF format